ARWEINLYFR

Yn rhan o’r prosiect Cydgysylltu, bu inni weithio â chymunedau ledled y Gymru wledig i’w helpu i gau bylchau a ganfuwyd yn eu rhwydweithiau cerdded a beicio. Dyma’r ardaloedd:
  • Pen Morfa Llandudno yn cysylltu â Deganwy ac â Llwybr 5 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (RhBC)
  • Tref y Fflint
  • Cysylltu’r Fflint â Chei Connah ar hyd Llwybr 5 y RhBC
  • Cysylltiad coll rhwng Bryn Mawr a Garnlydan
  • Cysylltu Brynbuga â Phont-y-pŵl
  • Cysylltu Cwm Garw â Llwybr 4 y RhBC
  • Cysylltu Pontarddulais â Phengelli-ddrain
  • Cysylltu Arberth â Hwlffordd
Defnyddir eu profiadau’n astudiaethau achos o fewn yr arweinlyfr hwn er mwyn dangos sut y mae’r egwyddorion rydym wedi’u hadnabod yn gweithio pan geisir eu harfer, ac rydym yn diolch iddynt oll am eu cyfraniad a’u hymroddiad brwdfrydig i’r prosiect.
Yn yr arweinlyfr hwn amcanwn hwyluso’ch taith chi.
Mae Adran 1 yn dangos sut i ddylanwadu ar ddatblygiad a gwellhad llwybrau’ch ardal chi, o sefydlu grŵp rhanddeiliaid i gynnal astudiaethau dichonoldeb.
Mae Adran 2 yn dangos sut y gallwch chi, yn fusnesau unigol neu’n gymuned, ddenu rhagor o gerddwyr a beicwyr i’ch ardal a dechrau cael peth o’r budd economaidd y gallai hyn ei ddwyn.
Mae Adran 3 yn dangos pa mor fuddiol yw cerdded a beicio, ac yn rhoi i chi rhai ffeithiau a ffigurau i’ch helpu i gyfiawnhau datblygu llwybrau newydd a gwella a hyrwyddo rhai presennol.
Yn ychwanegol, rydym yn darparu geirfa ddefnyddiol i’ch helpu i ddeall peth o’r iaith dechnegol sy’n rhan o’r broses.
Gellir lawrlwytho pob un adran ar wahân neu’n un llwyth. Gobeithiwn y cewch fod  yr arweinlyfr yn llawn gwybodaeth ac yn ddefnyddiol, a dymunwn y gorau i chi wrth ddatblygu llwybrau newydd yn eich ardal.