Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yng Nghymru’n cynnig llawer o gyfleoedd ar gyfer teithio, darganfod a chwarae.

Mae gwella cysylltiadau rhwng cymunedau gwledig a’r Rhwydwaith Beicio Cymunedol yn hanfodol ar gyfer datblygiad economaidd, iechyd a llesiant lleol.

Mae’r prosiect Cydgysylltu’n amcanu gwella’r cysylltiadau rhwng y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol presennol ac 8 cymuned wledig ledled Cymru. Bydd y cysylltiadau newydd hyn yn darparu cyfleoedd i bobl leol gael mynediad at swyddi, gwasanaethau a chyrchfannau twristaidd gan ddefnyddio teithio llesol.

Gan adeiladu ar wybodaeth arbenigol dechnegol Sustrans wrth gyflawni cynlluniau tebyg o gwmpas y DU, bu graddfa fawr o ymgysylltu â rhanddeiliaid o fudd i’r gwaith, a hwyluswyd gan Bartneriaeth BRO.

Bu cydweithredu’n hanfodol ar gyfer cynnwys barnau ac anghenion y gymuned leol, gan sicrhau ein bod ni’n creu llwybrau a ddefnyddir gan bawb. Mae Sustrans wedi gweithio ag awdurdodau lleol, grwpiau cymunedol, pobl sydd â diddordeb, gwneuthurwyr polisïau a chyrff statudol i greu cynlluniau parod i’w geithredu y gellir eu cyflwyno er mwyn cael arian ychwanegol ar gyfer gosod y llwybrau.

Mae’r prosiect hwn yn cyfrannu at wireddu gweledigaeth Sustrans o Gymru’n lle iach, glân a ffyniannus, lle gall pobl ddewis teithio’n ddiogel ac yn hwylus trwy gerdded neu feicio.

Yn ystod y daith hon rydym wedi dysgu llawer o wersi a chywain llawer o wybodaeth. Mae’r wefan hon yn dweud wrthych hanes sut y datblygodd pob un cynllun, ac yn rhannu’r hyn rydym wedi’i ddysgu, fel y gall ein taith ni fod o gymorth i brosiectau’r dyfodol.

GOLWG CYFFREDINOL